Ocak 2013 Cilt:4 Sayı:1İÇİNDEKİLER

Makaleler
Güngör ŞAHİN
Kurbanguli Berdimuhammedov Döneminde Türkmenistan: İç ve Dış Politika Bağlamında Bir Analiz
1

Özet

Kurbanguli Berdimuhammedov döneminde iç politikada demokratikleşme çabalarının yaşandığı ve bir dizi reformun gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Berdimuhammedov liderliğindeki Türkmenistan dış politikasını, enerji ve güvenlik bağlamında iki ayaklı olarak görmek gerekmektedir. Çünkü enerji zengini olan bölgede önemli bir husus olan dış politik denge korunmaya çalışılırken, bunun yanı sıra söz konusu zenginlik, uluslararası sistemin de refahını yakından ilgilendirdiği için ayrı bir ilişkiler silsilesi de ortaya çıkmaktadır. Berdimuhammedov iktidara geldikten sonra dış ilişkilere Türkmenbaşı'ndan daha fazla önem verse de 12 Aralık 1995 tarihinde BM (Birleşmiş Milletler) üyesi 185 ülkenin onayıyla kazanılan "tarafsızlık" politikasından fazla bir taviz vermemiştir. Bu çalışma liderliği döneminde iktidarını sağlamlaştıran Türkmenistan'ın otokratik devlet başkanı Berdimuhammedov'un iç politikada yaptığı demokratikleşmeyi, reformu ve enerjiyi bir dış politika aracı olarak kullanmasını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Doğal Gaz, Demokratikleşme, Güvenlik, Tarafsızlık, İşbirliği.

PDF Dosyası: Kurbanguli Berdimuhammedov Döneminde Türkmenistan: İç ve Dış Politika Bağlamında Bir Analiz

Fahri TÜRK
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Türk ve Yabancı Firmalar- İsrail Örneği
25

Özet

Güneydoğu Anadolu bölgesinin iktisadi kalkınmasında büyük rol oynayan Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcılar büyük bir ilgi duymaktadırlar. Yabancı girişimciler arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İsrail gibi Batılı aktörler özel bir yer tutmaktadır. Yani Soğuk Savaş sonrası dönemde GAP Türkiye'nin uluslararası ikili ilişkilerinde önemi bir rol oynamaya başlamıştır. GAP üzerine yazılmış epeyce bir yayın bulunsa da bu projenin yabancı ve Türk yatırımcılar açısından önemi bilimsel olarak şimdiye kadar yeterince ele alınmamıştır. GAP bölgesinde yukarıda sayılan ülkelerden başka yabancı yatırımcılar olsa da bu çalışma kapsamında bölge politikaları açısından sahip olduğu önem de göz önünde bulundurularak Türk firmalarının haricinde sadece İsrail'in GAP'a yönelik politikaları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: GAP, Türk firmaları, Yabancı Yatırımcılar, İsrail.

PDF Dosyası: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Türk ve Yabancı Firmalar- İsrail Örneği

İsmail ERMAĞAN
Almanya'da Üçüncü Türk Kuşağının Kimlik Problemleri
37

Özet

Kimlik meselesi, hem sosyoloji hem de siyaset bilimi için temel araştırma sahalarından biridir. Bu çerçevede, Almanya'nın göçmen genç kuşakları gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmaların konusu olmaktadır. Bilinmektedir ki, Almanya'ya göç İkinci Dünya Savaşı sonrası belirli sanayi dallarındaki ihtiyacı karşılamak üzere işgücü alımı çerçevesinde başlamıştır. Federal Almanya Cumhuriyeti 1955 ila 1968 yılları arasında sekiz Akdeniz ülkesi ile hükümetlerarası sözleşmeler imzalamıştır (Türkiye ile 1961 ve 1964 yıllarında). Bu makale, Türk kökenli üçüncü kuşağın kimlik problemlerine yoğunlaşmakta, fırsat eşitliği- egemenlik-aidiyet olgularını vurgulamakta ve kimi öneriler ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Almanya, Türk Göçmenler, Uyum, Üçüncü Türk Nesli.

PDF Dosyası: Almanya'da Üçüncü Türk Kuşağının Kimlik Problemleri

Kaan GAYTANCIOĞLU
Türk Siyasal Yaşamında IV. Koalisyon Hükümeti (20 Şubat 1965-20 Kasım 1965)
48

Özet

Siyasal partiler ve düzenli olarak belirli aralıklarla yapılan genel ve yerel seçimler demokrasi rejiminin olmazsa olmaz unsurları arasında yer almaktadır. Türkiye, 1946 sonrası dönemde çok partili siyasal hayata geçmiş ve 1950-1960 yılları arasında çoğunluk yönetimine dayanan seçim sistemini benimsemiştir. Bu sistemin bazı avantajları nedeniyle on sene içinde Demokrat Parti üç kez tek başına iktidara gelebilmiştir. Buna karşılık 1961 genel seçimlerinden itibaren Türkiye'de nispi temsile dayanan seçim sistemi kabul edilmiş ve bu sistem ilk yapılan seçimlerde tek partinin iktidara gelmesini engelleyerek; ülkede koalisyon hükümetlerinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede Türkiye, 1961-1965 yılları arasında dört koalisyon hükümeti ile yönetilmiştir. İlk üç koalisyon hükümeti, 1961 seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi etrafında oluşturulmuş; dördüncü koalisyon hükümetini ise bağımsız bir senatör olan Suat Hayri Ürgüplü tarafından kurmuştur. Bu makale, Koalisyon kavramını kuramsal açıdan inceleyip, kısaca 1961-1965 yılları arasında kurulan üç koalisyon hükümetinin iktidarında gelişen olayları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ardından Suat Hayri Ürgüplü'nün başbakanlığında oluşturulan IV. Koalisyonun kurulma aşaması ayrıntılarıyla; bu dönemde Türk siyasal yaşamında meydana gelen iç ve dış gelişmeler ise ayrıntıya inilmeden ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Koalisyon, Suat Hayri Ürgüplü, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, Genel Seçimler.

PDF Dosyası: Türk Siyasal Yaşamında IV. Koalisyon Hükümeti (20 Şubat 1965-20 Kasım 1965)

Güler YARCI
Osmanlı Diplomasisinde Makedonya Meselesi (1876-1913)
76

Özet

Adriyatik sahilleri ile Belgrad, Selanik ve İstanbul yollarının kavşak noktasında yer alan Makedonya, tarih boyunca Balkan yarımadasındaki stratejik konumu bakımından dikkatleri üzerine çekmiştir. Makedonya adı, özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve dünya kamuoyunda, siyasî sebeplerle Makedonya Meselesi başlığı altında telaffuz edilmiştir. Bölgede gelişen hadiseler, bir süre sonra Arnavutluk Meselesi'nin de ortaya atılmasıyla daha da genişlemiştir. Osmanlı diplomasisini 35 yıl kadar meşgul eden Makedonya Meselesi II. Abdülhamit döneminde bölgede yaşayan etnik grupların yöneldikleri milliyetçi akımların ve büyük güçlerin torpillediği ve zirvesini Balkan Savaşlarının oluşturduğu büyük bir nüfuz mücadelesinden ibarettir. Bu araştırmada, bölgedeki Osmanlı-Türk yönetimi ve ahalinin durumu; Vilâyât-ı Selâse idaresinin kurulması ve Rumeli Umumî Müfettişliği; ıslahatlar ve genel af ilânı; Balkan statükosu üzerindeki tartışmalar ve yabancı müdahaleleri birlikte ele alınmış; nihayet, 1912-1913 Balkan Savaşları sonucu Makedonya'nın paylaşılması değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rumeli Umumî Müfettişliği, Vilâyât-ı Selâse, II. Abdülhamit, Komitecilik, Islahat, Muhtariyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti.

PDF Dosyası: Osmanlı Diplomasisinde Makedonya Meselesi (1876-1913)

Söyleşi
Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT
Türk-Alman Üniversiteleri Üzerine Söyleşi
115

Söyleşi

Türk-Alman Üniversiteleri Üzerine Söyleşi

Konuk: Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat

PDF Dosyası: Türk-Alman Üniversiteleri Üzerine Söyleşi

Kitap Tanıtımı
Bülent KENEŞ
Hasan Sabbah'tan Bugüne İran ve Terör
118

Kitap Tahlili

Bülent Keneş, Hasan Sabbah'tan Bugüne İran ve Terör, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, 320 sayfa, ISBN: 978-605-08-0750-9

Yazar Adı: Cemile ARIKOĞLU-ÜNDÜCÜ

PDF Dosyası: Bülent Keneş, Hasan Sabbah'tan Bugüne İran ve Terör

Füsun TÜRKMEN
Kırılgan İttifaktan "Model Ortaklığa" Türkiye-ABD İlişkileri
121

Kitap Tahlili

Füsun Türkmen, Kırılgan İttifaktan "Model Ortaklığa" Türkiye-ABD İlişkileri, Timaş Yayınları, İstanbul 2012, 400 Sayfa.

Yazar Adı: Tural BAHADIR

PDF Dosyası: Füsun Türkmen, Kırılgan İttifaktan "Model Ortaklığa" Türkiye-ABD İlişkileri

ESBA Dergisi Makale Yazım Kuralları125

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 50

Dün 123

Bu Hafta 457

Bu Ay 3299

Tümü 136407

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.