Haziran 2019 Cilt:10 Sayı:2İÇİNDEKİLER

Makaleler
Cüneyd YILDIRIM
Die spätosmanische Melâmiyye als Förderin einer westlich-liberalen Gesinnung: Untersuchung eines Narrativs
1

Zusammenfassung

Die Geschichte des Sufismus ist gewissermaßen eine Geschichte des Charismas, das der bekannte deutsche Soziologe Max Weber beschrieb. So gesehen ist es möglich, die Beteiligung vieler Sufis an politischer Macht, die historisch für unterschiedliche Epochen bezeugt werden kann, zu verstehen. Was das späte Osmanische Reich angeht, geht aus manchen Quellen hervor, dass Melâmî-Sufis aus dem Gebiet des heutigen Makedoniens die Jungtürkenrevolution und damit liberale und am Westen orientierte Eliten tatkräftig unterstützten. Aus diesem Umstand schlossen einige Historiker eine Verwandtschaft der Lehren der Melâmiyye mit einer nonkonformistischen Gesinnung. Dieser Aufsatz untersucht die verfügbaren Quellen hinsichtlich des politischen Engagements von Melâmîs um 1900 und später, um die genannte Nonkonformismus-These zu überprüfen.

Schlagwörter: Melâmiyye, Sufismus, Makedonien, Spätes Osmanisches Reich, Jungtürken

PDF File: Die spätosmanische Melâmiyye als Förderin einer westlich-liberalen Gesinnung: Untersuchung eines Narrativs

Fahri TÜRK
Makedonya’da Türk Sivil Toplum Örgütleri: Türkçe Öğretimi ve Temel Sorunlar Bağlamında Bir İrdeleme
16

Özet

Makedonya Türkleri dillerini ve kültürel değerlerini muhafaza etmek ve sonraki nesillere aktarmak amacıyla 1945 yılından günümüze birçok STÖ hayata geçirmişlerdir. Ancak bu çalışmada esas olarak 1991’den sonra faaliyete geçirilmiş ve MATÜSİTEB’e kayıtlı olan STÖ’ler üzerinde durularak bunların sorunları ve Türkçe öğretiminde oynadıkları roller aydınlatılmaya çalışılacaktır. MATÜSİTEB’e üye olmayan dernekler Türkçe öğrenimine hizmet ettikleri oranda çalışmaya dâhil edilmiştir.

Makedonya’daki Türk STÖ’ler 1990’lardan sonra nicelik olarak artarken, 2000’li yıllarda vuku bulan bazı ayıklanmalara rağmen bu derneklerin nitelikleri gerektiği gibi güçlenememiştir. Bu çalışmada özellikle araştırma konusu olan STÖ’lerin Türkçenin dolayısıyla da Türk kültürünün yaşatılmasına ve yaygınlaşmasına ne derece hizmet ettikleri sorusu cevaplandırılmaya çalışılacaktır. Bu araştırma makalesinde kullanılan veriler esas itibarıyla 10 ilâ 14 Mayıs 2016 ve 25 ilâ 29 Eylül 2018 tarihleri arasında Makedonya’da yapılan alan çalışmasında Türk STÖ’lerinin temsilcileriyle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Makedonya Türkleri, Sivil Toplum Örgütleri, Sorunlar, Türk Kültürü, Türkçe

PDF Dosyası: Makedonya’da Türk Sivil Toplum Örgütleri: Türkçe Öğretimi ve Temel Sorunlar Bağlamında Bir İrdeleme

Tülay YILDIRIM MAT ve Mehmet BARDAKÇI
Avrupa Birliği Sığınma Hukukunda Çocukların Eğitim Hakkı ve İşlevselliği
46

Özet

Avrupa, 1990’lı yıllardan sonra kayda değer biçimde yükselen göç dalgalarına maruz kalmış ve bunun sonucunda sığınmacı akınına uğramıştır. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, bu durumun getirdiği ihtiyaç sebebiyle hukuki düzenlemeler yapmak zorunda kalmışlardır. Bu noktada özellikle sığınmacıların temel haklarının çerçevesinin çizilmesi amaçlanmıştır. Bu makale temel olarak “AB ülkelerinde sığınmacıların eğitim hakkı nasıldır ve işlevselliği hangi boyuttadır?” sorusuna odaklanmaktadır. Bu betimleyici araştırmada AB kurumlarının raporları ve ikincil kaynaklar temelinde toplanan veriler çözümlemeye tabi tutulmuştur. Son tahlilde ortaya çıkmıştır ki, sığınmacıların toplumsal uyumu için gerekli olan eğitim hakkı diğer haklardan daha önemli bir hak olarak görülse de, AB ülkelerinde bu konuda farklı ve eksik uygulamalar bulunmaktadır. Bu çalışmada özellikle AB ülkelerindeki sığınmacı çocukların eğitim hakları ve bu konudaki uygulamalar çözümlemeye tabi tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Eğitim Hakkı, Sığınma Politikası, Mülteci Çocuklar

PDF Dosyası: Avrupa Birliği Sığınma Hukukunda Çocukların Eğitim Hakkı ve İşlevselliği

Güngör ŞAHİN
Uluslararası İlişkiler Teorileri Kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dış Politikası ve Güvenlik Stratejisi
62

Özet

Uluslararası ilişkiler disiplininin önemli kavramlarından biri olan güvenlik, uluslararası aktörlerin dış politika davranışlarında hem çatışmacı hem de işbirlikçi bir sürecin yaşanmasına etki etmektedir. Bu çalışmanın amacı; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dış Politikası ve Güvenlik Stratejisi’ni etkileyen, kökleri ABD’nin kuruluşuna uzanan, zaman ve mekâna bağlı siyasi kültürü ile dönemsel olarak değişen askerî, ekonomik, siyasi gücünün, uluslararası ilişkiler kuramları vasıtasıyla küresel hegemonya sağlamak için nasıl kullandığını ortaya koymaktır. Konunun önemi; büyük güçlerin güvenlikleriyle ilgili kararları rakiplerine bırakmayacakları düşüncesinden hareketle, ABD Dış Politika ve Güvenlik Stratejisi uygulamalarının kuramsal çerçevesini oluşturan uluslararası ilişkiler kuramlarını anlamanın uluslararası aktörlere jeopolitik öngörü sağlayacağı düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

Bu çalışmanın kuramsal çerçevesini; ABD’nin kuruluşundan bugüne değişen askerî, ekonomik ve siyasi gücü doğrultusunda ahlaki, hukuki, siyasi meşruiyet sağlamak için kullandığı uluslararası ilişkiler kuramları oluşturmaktadır. Çalışmada mevcut yazın ışığında; kavramsal, kuramsal ve tarihsel bir çerçevede nitel araştırma yöntemleri kullanılarak kuram ve uygulama arasında sebepsonuç ilişkisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları; ABD’nin varlığını dayandırdığı özgürlük, demokrasi, serbest pazar gibi normatif değerleri, iyi ile kötü arasında bir mücadele olarak ahlâki bir çerçeveye oturttuğu, uluslararası ilişkiler teorilerini bu mücadelenin kuramsal altyapısını oluşturmak maksadıyla bir araç olarak kullandığı şeklindedir.

Anahtar Kelimeler: ABD, Dış Politika, Güvenlik, Strateji, Kuram

PDF Dosyası: Uluslararası İlişkiler Teorileri Kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dış Politikası ve Güvenlik Stratejisi

Taner KARAKUZU ve İlker LİMON
Politik İstikrarsızlık ve Tunus
80

Özet

Yazında Arap Baharı olarak anılan isyanlar mikro ve makro düzeyde birçok dengeyi değiştirmiştir. Arap Baharı tüm Orta Doğu coğrafyasını derinden etkilemiştir. Bu etkilerden en önemlisi politik istikrarsızlıktır. Bu çalışma “Politik istikrarsızlık Tunus’un siyasal ve sosyal hayatını nasıl etkilemiştir?” sorusuna cevap verme amacıyla kaleme alınmıştır. Tunus’ta yaşanan politik istikrarsızlığın çözümlenmesi amacıyla temel parametreler olarak; Başarısız/Kırılgan Devlet Endeksi, İnsani Gelişme Endeksi, Küresel Barış ve Terör Endeksleri kullanılmıştır. Söz konusu bu endeksler ülkelerin uluslararası sistemdeki yerlerinin ve toplumsal dinamiklerinin istikrarlı olup olmadıklarının tespiti bakımından önem arz etmektedir. Çalışma kronolojik olarak 2010-2018 dönemi ile sınırlandırılmıştır. Bu makale söz konusu tarih aralığında Tunus’ta yaşanan politik istikrarsızlığın incelenmesini amaçlamıştır. Çalışmada ilkin Tunus’un tarihsel arka planı hakkında kısa bir bilgi verilecektir. İkinci olarak politik istikrarsızlık kavramı incelenecektir. Ardından çalışmanın bağımsız değişkenleri temelinde Tunus’ta baş gösteren politik istikrarsızlık çözümlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Tunus, Politik İstikrasızlık, Kırılgan/Başarısız Devlet, Küresel Barış-Terör, İnsani Gelişme

PDF Dosyası: Politik İstikrarsızlık ve Tunus

Kitap Tanıtımı
İsmail ERMAĞAN (Ed.)
Dünya Siyasetinde Afrika 4
103

Kitap Tahlili

İsmail ERMAĞAN (Ed.), Dünya Siyasetinde Afrika 4, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2017, ISBN: 978-605-3207-82-5

Yazar Adı: Asena BOZTAŞ

PDF Dosyası: İsmail ERMAĞAN (Ed.), Dünya Siyasetinde Afrika 4

Serap YOLCU YAVUZ
Cumhuriyet Misyonerleri: 1930-1946 Arası Türkiye’de Bir Politik Özne Olarak Gençlik İnşası
105

Kitap Tahlili

Serap YOLCU YAVUZ, Cumhuriyet Misyonerleri: 1930-1946 Arası Türkiye’de Bir Politik Özne Olarak Gençlik İnşası, VakıfBank Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, ISBN: 978-605-7947-02-4

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF File: Serap YOLCU YAVUZ, Cumhuriyet Misyonerleri: 1930-1946 Arası Türkiye’de Bir Politik Özne Olarak Gençlik İnşası

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 40

Dün 123

Bu Hafta 447

Bu Ay 3289

Tümü 136397

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.