Haziran 2021 Cilt:12 Sayı:2İÇİNDEKİLER

Makaleler
Güngör ŞAHİN, Mertcan KÜÇÜK
Nijer’de Uranyum Çıkmazı: Yeni Sömürgecilik ve Çatışma
1

Özet

Nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan uranyum, zincirleme reaksiyon sonucu açığa çıkan olağanüstü buhar vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile dünyanın en önemli doğal kaynaklarından birisi olmuştur. Günümüzde Fransa elektrik ihtiyacının %71’ini nükleer reaktörlerden karşılarken yerli kaynaklarının yetersiz olması sebebiyle uranyumu diğer ülkelerden ithal etmektedir. Fransa’nın ithal ettiği uranyumun %60’ı Nijer’deki uranyum yataklarından gelmektedir. Fransa ve Nijer ilişkisini şekillendiren uranyum ticareti; Nijer’e ekonomik refah getirmemekte, bölgede hak iddiasında bulunan Tuaregler Nijer için güvenlik problemi oluşturmaktadır. Bu makalede; doğal kaynaklar, sömürgecilik ve çatışma ilişkisi üzerinden Nijer’deki Fransa ve Tuareg sorununun irdelenmesi amaçlanmaktadır. Doğal kaynaklar üzerindeki yeni sömürgecilik uygulamalarının ve çatışma dinamiklerinin Nijer örneği ile incelenmesi konunun anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Konunun incelenmesi için nitel araştırma yöntemi benimsenerek tanımlayıcı araştırma kapsamında vaka çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Nijer’in sahip olduğu uranyum kaynağının Fransa ve Tuaregler örneğinde yeni sömürgecilik uygulamalarına ve güvenlik sorunlarına neden olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nijer, Fransa, Uranyum, Tuaregler, Çatışma

PDF Dosyası: Nijer’de Uranyum Çıkmazı: Yeni Sömürgecilik ve Çatışma

Yeliz YAZAN KOÇ
Kore Savaşı’nın Japonya’nın Geleceği Üzerindeki “Yaşam İksiri” Etkisi
15

Özet

Kore, Soğuk Savaş’ın en keskin çatışmasının yaşandığı bir savaş alanı olmuştur. Kore Savaşı, Asya’da hayati çıkarları tehlikede olmayan iki süper gücün (ABD ve SSCB) bölge politikalarında dikkate değer bir değişim yaratmış ve Asya’yı dönemin koşullarında uluslararası sistemin Avrupalı olmayan en önemli alanı hâline dönüştürmüştür. II. Dünya Savaşı’nın ardından Japonya’nın geleceğini tayin etme hakkını saklı tutan ABD’nin Japonya’yı işgal yıllarında izlediği öncelikli politikası, bu ülkenin silahsızlandırılması ve barışçıl milletler ailesinin sorumlu bir üyesi hâline getirilerek Amerikan işgaline son verilmesi yönünde olmuştur. Ne var ki, Çin’de komünizmin galip gelmesi ve Kore Savaşı, Amerika’nın Japonya’yı işgal politikasında “tersine bir söylem” doğurmuştur. Japonya’nın Kore Savaşı esnasında üstlendiği rol ile ABD ve müttefiklerine sağladığı tam destek, Washington’un gözünde Tokyo’yu kazanılması gereken bir müttefik konumuna getirmiştir. Savaş, Japonya’nın stratejik değerini ortaya çıkarmış ve Doğu Asya’da ABD’nin ikili antlaşmalarla oluşturduğu “topla-dağıt” adı verilen güvenlik ağının merkezini oluşturan ABD-Japon ittifakının tohumlarını atmıştır. Bu çalışma, Kore Savaşı’nın ABD’nin Doğu Asya politikası açısından önemini çözümlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kore Savaşı, Japon İşgali, Tersine Söylem, Soğuk Savaş

PDF Dosyası: Kore Savaşı’nın Japonya’nın Geleceği Üzerindeki “Yaşam İksiri” Etkisi

Kenan ŞAHİN
Küresel Deniz Güvenliğine Yönelik Hukuki Tedbirler: Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşme, Karar, Protokol, Kod ve Uygulamaları
31

Özet

Bu çalışmada, deniz ve limanlarda görülen doğal ve insani tehditleri kontrol altına alarak, küresel ticaretin kolaylaştırılması, seyir özgürlüğünün sağlanması ve ekolojik dengenin sürdürülmesini içeren “deniz güvenliği” çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından alınan hukuki tedbirler analiz edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası çapta alınan bu tedbirler, küresel ağların oluşumunu destekleyecek şekilde denizlere belli bir güvence getirip nizam kazandırmıştır. Bununla birlikte yerel aktörler, denizlerdeki risk ve tehditler karşısında küresel ağlara bağlı olmak yerine, kendi başlarına daha kısıtlı tedbirlerle yetinmişlerdir. Bu bağlamda, deniz güvenliği tedbirlerinin uluslararası politikadaki güç dinamiklerden etkilendiği; bu tedbirlere aynı duyarlılığı göstermeyen aktörlerin küresel deniz güvenliğine katkılarının farklılaştığına dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deniz Güvenliği, Denizlerdeki Risk ve Tehditler, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

PDF Dosyası: Küresel Deniz Güvenliğine Yönelik Hukuki Tedbirler: Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşme, Karar, Protokol, Kod ve Uygulamaları

Ekber KANDEMİR, Can Ozan TUNCER
Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi Bağlamında Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri ve Beşir Derneği’nin Afrika ve Asya’daki Faaliyetleri
46

Özet

Türkiye’nin son dönemlerde izlediği proaktif dış politikanın önemli sacayaklarından biri olan insani diplomasi, 2011 yılında başlayan Arap Baharı birlikte Türk dış politikası açısından çok daha önemli bir hâle gelmiştir. Ankara farklı coğrafyalarda yürüttüğü yardım faaliyetlerini son yıllarda özellikle Afrika ve Asya’daki yardıma muhtaç ülkelerde yoğunlaştırmış ve ilgili kurumları ile bu alanda özgül ağırlığı olan bir güç haline gelmiştir. Bu süreçte Türkiye, Afrika ve Asya coğrafyasında, yardımlar vasıtasıyla insanı merkeze koyan dış politikasını farklı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla gerçekleştirmeye gayret etmiştir. İnsani diplomasinin maliyeti yüksek olduğu için Türkiye’ye ve bu alanda faaliyet gösteren STK’lara önemli bir yük getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, İnsani Diplomasi, Türkiye’nin İnsani Diplomasi Araçları, Sivil Toplum Kuruluşları

PDF Dosyası: Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi Bağlamında Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri ve Beşir Derneği’nin Afrika ve Asya’daki Faaliyetleri

Büşra YENGEÇ ERSİN, Betül TANSEL AKPINAR
Hindistan ve Pakistan’ın Orta Asya Ülkeleriyle İktisadi İlişkileri Bağlamında Enerji Politikaları
58

Özet

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Orta Asya’da oluşan güç boşluğu ve bölgenin stratejik önemi, burasının dış güçlerin rekabet alanına dönüşmesine zemin hazırlamıştır. Orta Asya’da, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra artık bölgesel bir güç haline gelmiş olan Hindistan ve Pakistan, önemli aktörler olarak öne çıkmaktadırlar. Hindistan ve Pakistan, artan nüfuslarına ve iktisadi gelişmelerine paralel olarak enerji ihtiyacı duyan ülkeler arasına girdiklerinden bölgedeki enerji oyunlarına dâhil olmuşlardır. Bu çalışmada, Hindistan ve Pakistan’ın Orta Asya ülkeleriyle iktisadi ilişkileri bağlamında enerji alanındaki politikaları üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda özellikle söz konusu ülkelerin Orta Asya ile geliştirmiş oldukları iktisadi ilişkiler masaya yatırılacak ve TAPI projesi çerçevesinde iş birliği imkânları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Hindistan, Pakistan, İktisadi İlişkiler, Enerji, TAPI

PDF Dosyası: Hindistan ve Pakistan’ın Orta Asya Ülkeleriyle İktisadi İlişkileri Bağlamında Enerji Politikaları

Kitap Tanıtımı
Serkut KILINÇ
Orta Asya’da Çevre Sorunları
80

Kitap Tahlili

Serkut KILINÇ, Orta Asya’da Çevre Sorunları, (ed. Fahri Türk) Astana Yayınları, Ankara, 2021, ISBN:978-625-7624-36-7

Yazar Adı: İlker LİMON, Taner KARAKUZU

PDF Dosyası: Orta Asya’da Çevre Sorunları

Çağla Gül YESEVİ (der.)
Türk Dünyası ve Göç Vatandan Yeni Vatanlara
82

Kitap Tahlili

Çağla Gül YESEVİ (der.), Türk Dünyası ve Göç Vatandan Yeni Vatanlara, Küre Yayınları, İstanbul, 2021, ISBN:978-605-7646-51-4

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Türk Dünyası ve Göç Vatandan Yeni Vatanlara

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 16

Dün 95

Bu Hafta 239

Bu Ay 2644

Tümü 128004

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.