Haziran 2020 Cilt:11 Sayı:2İÇİNDEKİLER

Makaleler
Serap YOLCU YAVUZ
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde Etnik Azınlık Olarak Romanlar
1

Özet

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkan coğrafyasında bulunan ülkeler içinde bölgede yaşayan bütün etnik ve dini grupların neredeyse tamamını barındırması bakımından oldukça dikkat çekici bir rnektir. Bu kadar fazla etnik gruba ev sahipliği yapması ülkeyi özellikle azınlık hakları bakımından önemli hale getirmektedir. Bu makalede Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin etnik azınlıklarından iri olan Romanların ülke içindeki konumlarının genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bağlamda ülkenin anayasal çerçevesi içerisinde azınlık olarak Romanların durumu eğitim olanaklarından siyasal örgütlenme becerilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede incelenmeye çalışılmıştır. Makalede, Makedonyalı Romanlarla yapılan yüz yüze mülakatların yanında bölge üzerine yazılan kitaplar, makaleler ve bu ülkede azınlık hakları üzerine faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin raporları kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Makedonya, Etnik Azınlık, Roman, Ohri Çerçeve Anlaşması

PDF Dosyası: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde Etnik Azınlık Olarak Romanlar

Gülnaz GEZER
Türkiye’de 1945-1950 Döneminde İç Politikanın Ekonomi Politikasına Etkisi
18

Özet

Bu makale Türkiye’de 1945-1950 döneminde, devletçi uygulamaların yerini giderek özel sektöre bırakması hakkındadır. Dünya Ekonomik Bunalımı (1929) Türkiye’nin ekonomi politikalarında bir dönüm noktasını ifade eder. Türkiye 1930-1939 yılları arasında ekonomide korumacı devletçiliği benimsemiş, sanayileşmede ise öncü olmuştur. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na katılmamakla birlikte savaşın yarattığı olumsuz koşulların dışında kalamamıştır. İktidar Partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çıkardığı Milli Korunma Kanunu, Toprak Mahsulleri Kanunu, Varlık Vergisi ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi uygulamaların kırsal kesimler, büyük arazi sahipleri ve tüccar sınıfında yarattığı tedirginlik sert bir muhalefete dönüşmüştür. Türkiye 1945 yılından sonra tek partili yönetimden çoğulcu demokrasiye geçmiştir. Toplumun büyük bir kesiminin desteğini alan Demokrat Parti (DP), CHP’nin kendisini sorgulamasına neden olmuştur. Dış politikada ise artan Sovyet tehdidi karşısında ABD yanlısı politikalar izlenmiş ve ekonomide devletçi uygulamalar yerini özel sektörün ön plana çıktığı liberalizme bırakmıştır. Sanayileşmeden çok, tarımda makineleşme ve karayolları yapımı, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların benimsedikleri ortak ekonomi politikası olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Devletçilik, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Cumhuriyet Halk Partisi, 12 Temmuz Beyannamesi

PDF Dosyası: Türkiye’de 1945-1950 Döneminde İç Politikanın Ekonomi Politikasına Etkisi

Yasemin KONUKCU
Amerikan “Yeni Muhafazakârlarının” Kültürel İdeolojisi ve Dış Politikası
32

Özet

Bu çalışma, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) siyasetinin en güçlü kanadını oluşturan yeni muhafazakârların (neo-conservative) kültürel, tarihsel ve dış politika eğilimlerini analiz etmeyi hedeflemektedir. Genel olarak ABD’nin dış politikası, siyasi partiler arasındaki farklılıklar gözetilmeden bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Devletlerin bütünlüklü ve tutarlı bir aktör oldukları varsayımına dayanan realist uluslararası gelenek, söz konusu analiz şeklinin belirleyici hale gelmesine neden olmuştur. Ancak 1990’lı yıllarda özellikle kimlik ve toplumsal farklılıkları öne çıkaran uluslararası paradigma, 2000’li yıllardan itibaren ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında dış politika eğilimlerinde siyasal farklılıkların belirginleşmesine neden olmuştur. Bu çerçevede ABD’nin bölgesel ve küresel düzeyde izlediği dış politikanın ideolojik arka planına nüfuz etmiş bulunan yeni sağ siyasete yakından bakmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Muhafazakârlık, Cumhuriyetçi Parti, Dış Politika

PDF Dosyası: Amerikan “Yeni Muhafazakârlarının” Kültürel İdeolojisi ve Dış Politikası

İlker LİMON
Süleyman Demirel’in 1967 Sovyetler Birliği Ziyaretinin Türk Basınına Yansımaları
44

Özet

Süleyman Demirel, Türk siyasal hayatına damgasını vurmuş başlıca şahsiyetlerden birisidir. Neredeyse kırk seneye yakın etkin siyasetin içinde kalmış ve aldığı kararlar ile gerek iç gerekse dış politikanın yönünü tayin etmiştir. Bu uzun siyasal yaşamın daha ilk dönemlerinde yani 1960’larda Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ciddi sorunlar baş göstermiştir. Demirel, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümünde ABD ve Batılı müttefiklerinden gerekli desteği bulamamasının yarattığı ikilemi, Moskova ile iyi ilişkiler kurarak aşmaya çalışmıştır. Bu şartlar altında Demirel, 1967 senesinin Eylül ayında Başbakan sıfatı ile Sovyetler Birliği’ni ziyaret etmiştir. Bu çalışma Demirel’in Sovyet Rusya’ya gerçekleştirmiş olduğu söz konusu ziyaretin ulusal matbuatta yansımalarını analiz etmek için kaleme alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle kısa bir tarihsel çerçeve çizilecektir. Ardından Türk dış politikasına ilişkin genel bilgilerden sonra ulusal matbuatta çıkan haberler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Süleyman Demirel, 1967 Sovyetler Birliği Ziyareti, Ulusal Basın.

PDF Dosyası: Süleyman Demirel’in 1967 Sovyetler Birliği Ziyaretinin Türk Basınına Yansımaları

Nikolina KUNIC
Rusya’nın Orta Asya Politikası: Kazakistan Örneği
56

Özet

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya, Orta Asya ülkelerine karşı farklı bir politika izlemeye başladı. Rusya, Orta Asya bölgesindeki enerji kaynakları üzerindeki kontrolünü artırarak, askeri birliklerini bu ülkelerde görevlendirerek ve bölgesel işbirliği mekanizmaları kurarak bu coğrafyayı etki alanında tutma çabasında oldu. Bu doğrultuda Orta Asya Cumhuriyetlerinden biri olan Kazakistan ile Rusya’nın yakın ilişkiler sürdürdüğü sır değildir. Rusya, özellikle enerji politikaları açısından Kazakistan'daki en önemli aktörlerden biridir. Her iki ülke karşı karşıya kaldıkları bir takım krizler ve meydan okumalar ile mücadele ederken ittifak kurmayı da ihmal etmemişlerdir. Bu çalışma, Rusya Federasyonu’nun Kazakistan politikasını, siyasi, güvenlik, ekonomi ve Rus azınlığı gibi konular temelinde incelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rusya, Kazakistan, Orta Asya, Dış Politikası, Örnek Olay

PDF Dosyası: Rusya’nın Orta Asya Politikası: Kazakistan Örneği

Kitap Tanıtımı
Sedef ZEYREKLİ YAŞ
Siyasete Katılım ve Toplumsal Hareketler 1960 Öğrenci Olayları ile Gezi Parkı Olaylarının Karşılaştırması
72

Kitap Tahlili

Sedef ZEYREKLİ YAŞ, Siyasete Katılım ve Toplumsal Hareketler 1960 Öğrenci Olayları ile Gezi Parkı Olaylarının Karşılaştırması, Astana Yayınları, Ankara, 2020, ISBN: 978-605-5010-68-3

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Siyasete Katılım ve Toplumsal Hareketler 1960 Öğrenci Olayları ile Gezi Parkı Olaylarının Karşılaştırması

Ercan TÜRKSOYLU
Yugoslavya Türklüğünün Direniş Mücadelesi (1945-1948) YücelTeşkilatı
74

Kitap Tahlili

Ercan TÜRKSOYLU, Yugoslavya Türklüğünün Direniş Mücadelesi (1945-1948) Yücel Teşkilatı, Astana Yayınları, Ankara, 2020, ISBN: 978-605-5010-51-5.

Yazar Adı: İlker LİMON, Taner KARAKUZU

PDF File: Yugoslavya Türklüğünün Direniş Mücadelesi (1945-1948) Yücel Teşkilatı

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 43

Dün 134

Bu Hafta 281

Bu Ay 2179

Tümü 131373

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.