June 2022 Volume:13 Number:2CONTENTS

Articles
Burak GÜMÜŞ
İkinci Karabağ Savaşı’nın FAZ.NET Gazetesine Yansımaları
1

Özet

Medya haberciliği, hem uluslararası ve bölgesel çatışmaların hem de anlaşmazlıkların taraflarını değerlendirmek için bir çerçeve sunmaktadır. Buna Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Karabağ sorununa ilişkin yayınlar da dâhildir. Kamuoyu üzerinde etkili olan medya “gündem belirleme” ve “öncelik verme” gibi algı yönetimi araçlarını kullanmaktadır. Bu çalışmada Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin çevrim içi sayfası olan Faz.Net'de 1 Eylül 2020 ila 1 Ocak 2021 tarihleri arasında yer alan İkinci Karabağ Savaşı üzerine yazılmış haberler medya çözümlemesine tabi tutulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karabağ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Medya Çözümlemesi, Gündem Oluşturma, Öncelik Verme

PDF Dosyası: İkinci Karabağ Savaşı’nın FAZ.NET Gazetesine Yansımaları

Özgür KÖRPE
Japonya ve Almanya Savunma Sanayilerinin Yeniden Yapılanmasından Çıkarılan Dersler
22

Özet

Devletlerin kalkınmasında savunma sanayiinin önemli bir yeri vardır. Bu nedenle savunma sanayii yatırımları yapan devletlerin, dünyadaki benzer devletlerin kalkınma süreçlerinden çıkarabilecekleri dersler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya ve Almanya’nın savunma sanayilerinin yeniden yapılanma süreçlerini çözümlemektir. Almanya ve Japonya’nın idari ve hukuki düzenlemeleri üzerine yapılan karşılaştırmalı tarihsel bir araştırmada, her iki devletin de savunma sanayilerinin yeniden yapılandırılmasında, sanayileşme süreçlerinde edinilen üretim kültürü ve destekçilerin çıkarlarına ve amaçlarına ilişkin başarılı dengeleme stratejilerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. Son yıllarda savunma sanayii alanında üretilen projelerin sayısı ve rekabet gücü artmakla birlikte, bu projelerin üretiminde stratejik yaklaşım eksikliği hissedilmektedir. Zira yazında bazı çalışmalar bulunmakla birlikte, strateji geliştirme bakımından dersler çıkaran yayınlar sınırlıdır. Bu çalışmanın bulgularıyla, savunma sanayii planlamasına yönelik önemli bir boşluğun doldurulabileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Güvenlik, Savunma Planlama, Politik Ekonomi, Japonya, Almanya

PDF Dosyası: Japonya ve Almanya Savunma Sanayilerinin Yeniden Yapılanmasından Çıkarılan Dersler

Mustafa YILDIZ
Necmettin Erbakan’ın Orta Asya Politikası
41

Özet

Bu çalışma, Necmettin Erbakan’ın Orta Asya’ya yönelik politikasını eserleri ve söylemleri üzerinden çözümlemektedir. Bu makalenin amacı Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri tüm ayrıntıları ile aydınlatmak değildir. Bu bağlamda özellikle Erbakan’ın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri geliştirmede yetersiz kaldığı yönündeki iddialara cevap verilmeye çalışılmaktadır. Bu makale beş alt başlıktan oluşmaktadır. Birinci alt başlıkta Erbakan’ın dış politika yaklaşımı ortaya konulmaktadır. Bu konunun ele alınması Refah Partisi liderinin Orta Asya ülkeleri hakkındaki görüşlerinin ve icraatlarının anlaşılmasına hizmet etmektedir. İkinci olarak dönemler halinde Erbakan’ın muhalefet yıllarında Orta Asya ülkelerine ve bölgesel güçlere karşı geliştirmiş olduğu düşünceler, vermiş olduğu söylevler temelinde çözümlemeye tabi tutulmaktadır. Bir sonraki aşamada ise Erbakan’ın 1992 yılında Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerine yapmış olduğu ziyaretler üzerinde durulmaktadır. Son olarak Erbakan’ın başbakanlığı döneminde bölgeye yönelik politikaları değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Necmettin Erbakan, Orta Asya Politikası, Söylem Analizi, Ziyaretler, D-8 Ülkeleri

PDF Dosyası: Necmettin Erbakan’ın Orta Asya Politikası

Erdem EREN
Turgut Özal’ın Orta Asya (Türkistan) Politikası
60

Özet

Bu makalede Turgut Özal dönemi (1983-1993) Türkiye’nin Orta Asya/Türkistan politikası ele alınmaktadır. Söz konusu zaman dilimi Özal’ın başbakanlık (1983-1991) ve cumhurbaşkanlığı (1991-1993) dönemlerini kapsamaktadır. Turgut Özal dönemi Soğuk Savaş yıllarının aksine Türkiye’nin Türkistan politikasında nispeten bağımsız hareket ettiği bir dönem olmuştur. Bu çalışmada Özal’ın Türkistan politikası bütün ayrıntılarıyla masaya yatırılmaktadır. Bu bağlamda özellikle söz konusu liderin Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirvelerindeki söylemlerinden hareketle Türkiye’nin bölgeye yönelik geliştirmiş olduğu stratejiler çözümlenmektedir. Çalışmanın ilk bölümü olan Özal’ın Türkistan politikası başlığında; söz konusu liderin dış politikasının yenilikçi boyutları, dış politika anlayışının genel çerçevesi ve ilkeleri değerlendirilmiştir. İkinci bölüm olan “Turgut Özal Döneminde Sosyoekonomik İlişkiler” başlığındaysa; Türkiye’nin, Türkistan Cumhuriyetleri ile geliştirdiği sosyoekonomik ilişkilere ülkeler temelinde örnekler verilmiştir. Makalenin üçüncü bölümünde; Turgut Özal’ın şahsi girişimleriyle düzenlenen ve vefatından sonra da devam ettirilen Türk Cumhuriyetleri Zirvelerinde ele alınan konular ve ortaya konan sonuçlara değinilmiştir. Makalenin dördüncü bölümü olan “Turgut Özal’ın Söylemlerinde Türkistan” başlığında ise; liderin hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Türkistan üzerine verdiği demeçler ve konuşmalar marifetiyle bölgeye yönelik politikaları söylem analizine tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Turgut Özal, Orta Asya Politikası, Türkistan, Söylem Analizi, Türkçe Konuşan devlet Başkanları Zirvesi

PDF Dosyası: Turgut Özal’ın Orta Asya (Türkistan) Politikası

Esra SEZER
Orta Asya’da Güvenlik Sorunlarına Genel Bakış
85

Özet

Bu çalışmada Orta Asya’da güvenlik sorunları ele alınmaktadır. Bu sorunlar üzerine genel bir bilgi vermek amacı güden bu çalışmada Orta Asya’da sınır sorunları, etnik sorunlar, su sorunları, enerji sorunları, radikal dini akımlar, çevre sorunları ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konular çözümlemeye tabi tutulmaktadır. Bu araştırmanın sorusu “Orta Asya ülkelerinin uzun yıllar Rus hâkimiyeti altında otoriter bir yönetime maruz kalmaları 1991 yılından sonra bölgede hangi sorunlara yol açmıştır?” şeklinde formüle edilmektedir. Çalışmanın hipotezi ise “Sovyetler Birliği döneminde Orta Asya’da çizilen keyfi sınırlar ile yanlış su ve tarım politikaları bölgenin güvenliğini tehdit eden birtakım sorunlara neden olmuştur. Yukarıda ortaya atılan soruya cevap verebilmek için izlenecek yol haritası şu şekildedir: İlkin Orta Asya’nın sınırları belirtilerek bölge ülkelerinin güvenliğine tehdit oluşturan sorunlar hakkında genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Sonuç bölümünde ise Orta Asya’da güvenlik sorunları hakkında elde edilen bulgular tartışılarak bunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Çalışmada, daha ziyade ikincil kaynaklar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra konu ile alâkalı güncel verilere ulaşabilmek amacıyla Anadolu Ajansı, BBC ve TRT başta olmak üzere bazı kurumların haber sitelerinin çevrim içi sayfalarından yararlanılmaktadır. Böylece elde edilen tüm metinler içerik çözümlemesine tabi tutulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Güvenlik, Sınır Sorunları, Su Sorunları, Radikal Dini Akımlar, Çevre Sorunları, Uyuşturucu Kaçakçılığı, İçerik Çözümlemesi

PDF Dosyası: Orta Asya’da Güvenlik Sorunlarına Genel Bakış

Book Reviews
Fahri TÜRK
Büyük Güçlerin Kıskacındaki Ülke Tacikistan
110

Kitap Tahlili

Fahri TÜRK, Büyük Güçlerin Kıskacındaki Ülke Tacikistan, Nobel, Ankara, 2022, ISBN: 978-625-433-387-3

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Büyük Güçlerin Kıskacındaki Ülke Tacikistan

Ahmet BÜLBÜL
Şansölye Angela Merkel Dönemi Almanya’nın Orta Doğu Politikası
112

Kitap Tahlili

Ahmet BÜLBÜL, Şansölye Angela Merkel Dönemi Almanya’nın Orta Doğu Politikası, Küre Yayınları, Nobel, Ankara, 2021, ISBN:978-625-7589-52-9

Yazar Adı: Mustafa YILDIZ

PDF Dosyası: Şansölye Angela Merkel Dönemi Almanya’nın Orta Doğu Politikası

Editor

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya University

Editorial Board

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Middle East Technical University
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana University
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim University
Prof. Dr. Erol Esen, Mediterranean University
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington University
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller University
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido University
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia State University
Prof. Mujib Alam, Jamia Millia Islamia University
Assoc. Prof. Deniz Akagül, Lille University

English Language Editor

Assoc. Prof. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir University

German Language Editor

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University

Publication Coordinator

Lecturer Taner Karakuzu, Trakya University
Lecturer İlker Limon, Trakya University

Journal Owner

Prof. Dr. Fahri Türk

Internet Adviser

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

Contact

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Visitors Counter

Today 41

Yesterday 123

This Week 448

This Month 3290

All 136398

Electronic Journal of Political Sciences Studies is licensed under CC BY 4.0.