June 2016 Vol:7 No:2CONTENTS

Articles
Christoph GIESEL
Die Erosion des ethnopolitischen Homogenisierungsdogmas und offene Entfaltungsmöglichkeiten ethnischer Gruppen im Rahmen politisch-gesellschaftlicher Liberalisierungsansätze in der Türkei im 20. Jh. (Teil 2: 1980-1999)
1

Abstract

Contrary to the perception of many European political scientists and media, the political and social liberalisation processes and the dilution of the homogenisation dogma issued by the Kemalistnationalist government in Turkey did not result from the beginning EU-membership negotiations in 1999 and the initial policy of reform pursued by the AKP in the years after 2000 only. Already in the second half of the twentieth century - despite the consistent implementation of a Kemalist Ethnic nationalism - some ethno-political relaxations could be observed which were divided into several developmental phases. They were related to partial processes of political and social liberalisation and caused by social as well as domestic and international political impulses. At this time, the EU/EC was not as important as it is today. The transformation processes in the 21st century are ultimately results of these gradual and multiphase developmental processes in the 20th century. The purpose of the paper at hand is to analyse and discuss these processes in detail. It is the second of two parts of a bigger study and will focus on occurrences between 1980 and 1999.

Keywords: Kemalism, Turkish Nationalism and Assimilation, Multi-ethnicity, Ethnic Revival, Social-political Liberalization Processes, Civil Rights, Authoritarianism

PDF File: Die Erosion des ethnopolitischen Homogenisierungsdogmas und offene Entfaltungsmöglichkeiten ethnischer Gruppen im Rahmen politisch-gesellschaftlicher Liberalisierungsansätze in der Türkei im 20. Jh. (Teil 2: 1980-1999)

Mehmet Mükerrem ARI, İmge İZLER
The Reformulation of the Refugee Crisis: Syrian Children at Risk
53

Abstract

This article discusses the Syrian refugee crisis as of April, 2016, paying particular attention to the refugee children at risk. The number of registered Syrian refugees in the neighbouring countries has increased by more than a million just within the last year, bringing the total number to 4.8 million. In a region already hosting millions of Palestinian and Iraqi refugees, the scale of the Syrian crisis is placing a huge additional strain. Accordingly, the number of Syrians arriving in Europe seeking international protection is on the rise as well. With this regard, this article proposes to put children refugees as a priority, and develop strategies to accelerate their integration into host communities. A lack of policy that addresses the needs of child refugees; a lack of integration; growing public anger; and internalised despair has the risk of refugee radicalisation and this could ultimately result in losing a generation.

Keywords: Refugee, Syria, Middle East, Europe, Children

PDF File: The Reformulation of the Refugee Crisis: Syrian Children at Risk

Hakan ŞAHİN
Siyaset-dışılıktan Cuntacılığa: Türkiye'de Askerin Siyasetle İlişkisinde Farklı Düzeylere İlişkin Bazı Okumalar
70

Özet

Türkiye'de askerler söylemsel bazda sürekli olarak bir yandan politikanın dışında olduklarını vurgularlarken diğer yandan da, ya rejim üzerindeki nüfuzlarını çeşitli uygulamalarla dolaylı olarak hissettirmişler ya da en nihayetinde doğrudan askerî darbeler gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, söylem ve eylemin bu çelişkisinin izinden giderek, Türkiye‟de askerlerin siyasete yönelik tutumlarının ikircikli örüntüsünü çözümlemeye çalışmaktır. Bu amaçla II. Meşrutiyet‟ten 1980‟lere değin çeşitli rütbelerden askerler tarafından yazılan anılardan faydalanılmıştır. Bu kaynaklardan hareketle yapılan incelemelerde, askerlerin siyasetle ilişkisinde dört ana düzey tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi askerlerin "siyasete mesafeli durma" düzeyidir. İzleme olarak adlandırılabilecek ikinci düzey ise vatan, memleket ve misyon gibi güdüler uyarınca askerlerin siyaseti sürekli izlemesine atıf yapmaktadır. Üçüncü ve dördüncü düzeyler, izlemenin sonucuna göre iki şekilde tezahür etmektedir. Bunların birinde yasadışı uygulamalar, diğerinde ise yasal denilebilecek çeşitli uygulamalarla gerçekleştirilen karşı-siyaset eylemleri yer almaktadır. Bunların arasında zorunlu olarak zamansal bir hiyerarşi bulunmamakta birlikte; belirli bir anda bunların birçoğunun bir arada yer alabildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye'de Ordu, Askeri Darbe, Sivil-Asker İlişkileri, Askerlerin Anıları

PDF Dosyası: Siyaset-dışılıktan Cuntacılığa: Türkiye'de Askerin Siyasetle İlişkisinde Farklı Düzeylere İlişkin Bazı Okumalar

Emre BAYSOY
Jeopolitik Kayma: Denge Kuşaklarından Geçit Bölgelerine
89

Özet

Jeopolitik her zaman tartışmalı bir kavram olmuştur. Geçerli bir analiz biçimi ya da yöntemi olup olmadığının yanı sıra, çeşitli jeopolitik yaklaşımlar arasında da jeopolitiğin ne olduğu konusunda anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Dahası jeopolitiği savunur görünen görüşler, ya coğrafyadan hareketle jeopolitiği sabit bir olgu olarak kabul ederek on dokuzuncu yüzyıldakine benzer iki boyutlu bir görüş geliştirmekte ya da yirmi birinci yüzyılın başındaki gelişmeleri klasik jeopolitik terimler ve modeller ile ifadelendirmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı söz konusu tartışmalara teorik açıdan ışık tutmak; yine teorik açıdan jeopolitiğin dinamik, değişken ve üç boyutlu karakterine, küreselleşme fenomeninin hem arka planını hem de mücadele cephesini oluşturduğu savıyla, vurgu yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Jeopolitik Kayma, Jeo-stratejik Bölge, Geçit Bölgesi, Santral Devlet

PDF Dosyası: Jeopolitik Kayma: Denge Kuşaklarından Geçit Bölgelerine

Erkan DAĞLI
Türk Siyasetinde Yeni Bir Slogan: Ortanın Solu
102

Özet

Ortanın solu kavramı, CHP'nin ideolojik tarihinde önemli bir dönemi ve kırılmayı ifade etmektedir. Bu kavramsallaştırma sadece CHP için değil Türk siyasal hayatı için de değerli bir dönemi ve anlayışı temsil etmektedir. Ortanın solu yaklaşımı ile birlikte Türk sosyal demokrasisinin temelleri atılmıştır. Bu yeni söylem, zaman dilimi olarak esas itibariyle 1960'lı ve 1970'li yıllara tekabül etmesine rağmen etkisi günümüze kadar sürmüştür. Ancak burada Türkiye'de sosyal demokrasi geleneğinin, Batı Avrupa ülkelerine kıyasla görece yeni olduğu vurgulanmalıdır. Bu konuda ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendisini 1960'ların ortalarından itibaren "ortanın solu," 1970'lerde "demokratik sol," 1980 sonrasında ve 1990'lı yıllarda "yeni sol" ve 2010'dan beri "yeni CHP" söylemiyle sosyal demokrat parti olarak tanımlamaktadır. Ortanın solu kavramı 1970'li yılların başından itibaren terk edilmeye başlanmıştır. Ecevit tarafından bu kavram yerine "demokratik sol" deyimi kullanılmaya başlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrasi, Ortanın Solu, Seçimler

PDF Dosyası: Türk Siyasetinde Yeni Bir Slogan: Ortanın Solu

Book Reviews
Theda BORDE, Erol ESEN
Deutschland und die Türkei Band III, Diversität in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung
116

Rezension

Theda Borde, Erol Esen, Deutschland und die Türkei Band III, Diversität in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung, Siyasal Kitapevi, Ankara 2015, ISBN:978-605-9221-11-5

Autor: M. Nail ALKAN

PDF File: Theda Borde, Erol Esen, Deutschland und die Türkei Band III, Diversität in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung

Muhammed Hüseyin MERCAN (Der.)
Transformation of the Muslim World in the 21st Century
118

Kitap Tahlili

Der. Muhammed Hüseyin Mercan, Transformation of the Muslim World in the 21st Century, Cambridge Scholars Publishing 2016, ISBN: 9781443888202

Yazar Adı: Haris Ubeyde DÜNDAR

PDF Dosyası: Der. Muhammed Hüseyin Mercan, Transformation of the Muslim World in the 21st Century

Editor

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya University

Editorial Board

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Middle East Technical University
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana University
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim University
Prof. Dr. Erol Esen, Mediterranean University
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington University
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller University
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido University
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia State University
Prof. Mujib Alam, Jamia Millia Islamia University
Assoc. Prof. Deniz Akagül, Lille University

English Language Editor

Assoc. Prof. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir University

German Language Editor

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University

Publication Coordinator

Lecturer Taner Karakuzu, Trakya University
Lecturer İlker Limon, Trakya University

Journal Owner

Prof. Dr. Fahri Türk

Internet Adviser

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

Contact

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Visitors Counter

Today 48

Yesterday 123

This Week 455

This Month 3297

All 136405

Electronic Journal of Political Sciences Studies is licensed under CC BY 4.0.