June 2012 Vol:3 No:2CONTENTS

Articles
Martin MALEK
Challenges of European Union's Energy Policy in the Central Asia and Caspian Region
1

Abstract

There is no serious research denying that EU's energy sector will become increasingly reliant on imports. In particular, Europe's vulnerability in its dependence on Russian gas and oil is obvious. One of the most important energy security challenges facing the EU over the years to come will be its ability to diversify the sources and modes of transit of its energy imports. The EU could try to use the massive potential of the Central Asia and Caspian Region (CACR) as an energy supplier. However, nearly two decades after the collapse of the Soviet Union there are still only a few routes for bringing energy resources from the region to Europe. The Nabucco pipeline is the EU's flagship project with regard to the CACR, but Russia does its best to derail it. Furthermore, the article outlines some other crucial aspects of the energy policy in and around the CACR as well as the possible impacts of shale gas and liquefied natural gas (LNG).

Keywords: European Union, Russia, Energy Policy, South Caucasus, Caspian Basin, Frozen Conflicts

PDF File: Challenges of European Union's Energy Policy in the Central Asia and Caspian Region

İsmail ERMAĞAN
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Dış Politikası-Obama Dönemi ve AK Parti
21

Özet

Günümüzde, uluslararası ilişkiler alanında yapılan her araştırmanın yolu bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) geçmektedir. Çünkü ABD, Soğuk Savaş sonrası dönemde küresel siyasetin temel aktörü konumuna yükselmiştir. Bu makale, Obama yönetiminde ABD’nin doğuşunun yerel ve küresel faktörlerini etraflıca açıklamayı amaçlamaktadır. İlkin Washington’un dış siyasetindeki başlıca dönem ve eğilimler analiz edilecek ve küresel siyasetin bir okuması yapılacaktır. Daha sonra Türkiye-ABD ilişkileri bağlamında, Obama ABD’si ile Erdoğan Türkiye’sinin dış politikadaki ortak projeksiyonlarına ışık tutulacaktır. Sonuçta bu makale, ABD dış politikasının ana hedefinin Washington’un küresel lider olarak kalmasını sağlama ve dış politika refleksinin de değişim olduğu savını ileri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: ABD, Türkiye, Dış Politika, Obama, AK Parti.

PDF Dosyası: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Dış Politikası-Obama Dönemi ve AK Parti

Caner TEKİN
The Temporal Nature of National Thinking- The Turkish Cypriot Case
36

Abstract

Contemporary approaches within identity studies assume conceptualizations of national thinking in flux. From this standpoint, the study sets forth to explain the temporal nature of national thinking and related conceptualizations of "self" and "other". It initially deals with reflections of various fields of inquiry into the logic of temporality, and then seeks to elaborate this logic by analysing the case of Cyprus, the conflictual phase between the north and south, from the mindset of the Turkish Cypriot community. The fact that the national thinking has altered across the changing conditions in Northern Cyprus leads the author to rely on revealing arguments of the political theory that heed the instrumental and temporal character of "self-other" conceptualizations.

Keywords: Logic of temporality, national thinking, Turkish Cypriot community, Annan plan referendum

PDF File: The Temporal Nature of National Thinking- The Turkish Cypriot Case

Ahmet Emre ATEŞ
Kongo Bunalımı ve 17. Madde- Uluslararası Adalet Divanı Tarafından Alınan Finansman Kararı Üzerine Bir İnceleme
52

Özet

Afrika ülkelerindeki siyasi istikrarsızlıklar, gerek iç veya bölgesel savaşlardan ve yönetimlerden, gerekse uluslararası aktörlerin etkinliği sorunsalından kaynaklanmaktadır. Bu makalenin amacı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin siyasi sorunlarının temelinde yatan nedenleri araştırmaktır. İlk aşamada, sorunun tarihine ve Kongo'nun yirminci yüzyıldaki gelişimine değinilecektir. İkinci aşamada, uluslararası aktörlerin, Kongo sorununa yönelik yorumları değerlendirilecektir. Sonuç olarak, Soğuk Savaş ve sonrası dönemdeki Afrika'nın görece istikrarsızlığının çözümünde uluslararası hukuk kararlarının etkisi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kongo, Birleşmiş Milletler Örgütü, Uluslararası Hukuk.

PDF Dosyası: Kongo Bunalımı ve 17. Madde- Uluslararası Adalet Divanı Tarafından Alınan Finansman Kararı Üzerine Bir İnceleme

Murat YORULMAZ
Din ve Kimlik İlişkisi Bağlamında Türkiye'de Kimlik Arayışları- Yapısal Bir İçerik Analizi
59

Özet

Geçtiğimiz yüzyılda yükselen kavramlardan biri olan kimlik kavramı, günümüzde özellikle göç, din, cinsiyet, milliyetçilik ve etnisite araştırmalarında neredeyse vazgeçilmez bir kavram olarak literatürdeki yerini almıştır. Günümüzde, kimlik algısı konusunda kavramsal bir değişim gözlemlenmiş, adeta kapsayıcı bir kavram haline gelen kimlik kavramının içeriği değişmiştir. İnsanın içinde yaşadığı topluma, kültüre karşı bir tutum aracı olan kimlik olgusu, modernizmden postmodernizme kadar geçen sürede, kavramsal olarak çeşitlilik ve değişkenlik göstermiştir. Öte yandan modernleşme sürecinde din olgusunun geçirdiği değişimler dinin kimlik inşasındaki rolünü tartışılır hale getirmiştir. Özellikle sekülerleşme yaklaşımının da ortaya koyduğu gibi modernleşme sürecinde parçalı kimliklerin oluşumu bu arayışı daha fazla bir çıkmaza sürüklemektedir. Bu çalışma Türkiye'deki kimlik arayışları sürecini din ve kimlik ekseninde yapısal olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din, Kimlik, Sekülerleşme, Modernleşme, Türkiye, Küreselleşme

PDF Dosyası: Din ve Kimlik İlişkisi Bağlamında Türkiye'de Kimlik Arayışları- Yapısal Bir İçerik Analizi

Book Reviews
Gönül PULTAR (Ed.)
Ağır Gökyüzünde Kanat Çırpmak. Sovyet-sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel Kimlik Arayışı ve Müzakeresi
71

Kitap Tahlili

Gönül Pultar (Ed.) Ağır Gökyüzünde Kanat Çırpmak. Sovyet-sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel Kimlik Arayışı ve Müzakeresi, İstanbul, Tetragon, 2012, 403 sayfa. ISBN: 978-605-87262-0-8

Yazar Adı: Murat YORULMAZ

PDF Dosyası: Gönül Pultar (Ed.) Ağır Gökyüzünde Kanat Çırpmak. Sovyet-sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel Kimlik Arayışı ve Müzakeresi

Fahri TÜRK
Uluslararası Politika Güç ve Barış Mücadelesi
79

Kitap Tahlili

Türk, Fahri, Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti 1871-1914, Türkçe, Birinci Baskı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2012, 301 sayfa.

Yazar Adı: Orhan KISA

PDF Dosyası: Türk, Fahri, Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti 1871-1914

ESBA Dergisi Makale Yazım Kuralları83

Editor

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya University

Editorial Board

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Middle East Technical University
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana University
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim University
Prof. Dr. Erol Esen, Mediterranean University
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington University
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller University
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido University
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia State University
Prof. Mujib Alam, Jamia Millia Islamia University
Assoc. Prof. Deniz Akagül, Lille University

English Language Editor

Assoc. Prof. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir University

German Language Editor

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University

Publication Coordinator

Lecturer Taner Karakuzu, Trakya University
Lecturer İlker Limon, Trakya University

Journal Owner

Prof. Dr. Fahri Türk

Internet Adviser

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

Contact

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Visitors Counter

Today 38

Yesterday 123

This Week 445

This Month 3287

All 136395

Electronic Journal of Political Sciences Studies is licensed under CC BY 4.0.