January 2020 Vol:11 No:1CONTENTS

Articles
Erol ESEN ve Fahriye Didem ACAR
Popülizm ve Kimlik İlişkisinde Ulus-Kimlikten Sağ Popülist Avrupa Kimliğine
1

Özet

Popülist dalga giderek büyürken tartışmaları da devam etmektedir. Özellikle Avrupa, sağ popülistlerin yükselen sesiyle yankılanmaktadır. Ekonomik kriz, terör ve uluslararası göç hareketleri ekseninde oluşturulan popülist siyaset ‘Biz ve Onlar’ ayrımıyla temellendirdiği söylemini kimlik inşası üzerinden oluşturmaktadır. Bu noktada post-modern ve post-yapısalcılığın ille üretilen inşacı kimlik anlayışı ile popülist siyaset arasında incelemeye değer bir ilişki luşmaktadır. Diğer yandan Avrupa’nın sağ popülistleri inşa ettikleri ulus-kimlik ve Avrupa kimliği kavramlarıyla dikkat çekmektedirler. Bu makalede popülizm kavramı ile inşa edilmiş Avrupa kimliğinin değerlendirmesi yapılmış ve sağ popülizmin söylemlerinde inşa ettiği “öteki”nin sürekli yeniden üretimle değiştiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Popülizm, Sağ Popülizm, Kimlik, Avrupa Kimliği

PDF Dosyası: Popülizm ve Kimlik İlişkisinde Ulus-Kimlikten Sağ Popülist Avrupa Kimliğine

Kaan GAYTANCIOĞLU
Bülent Ecevit’in Orta Asya ve Azerbaycan Politikası: “Ne Turancılık Ne Şovenlik Tek Hedef İşbirliği”
17

Özet

Türkiye, Soğuk Savaş sonrası dönemde Sovyet coğrafyasındaki dönüşüme hazırlıksız yakalanmıştı. İç politikasındaki yapısal sorunların da eklenmesiyle, bölgeye yönelik beklentiler ve umutlar kısa sürede hayal kırıklığına dönüşmüş ve Türkiye Orta Asya ilişkileri Bülent Ecevit’in deyişiyle, “slogan vizyonculuğu”nun ötesine geçememişti. Ecevit, muhalefet lideri iken başta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olmak üzere çeşitli platformlarda, Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi hususunda yapılması gerekenleri aktaracak, “Bölge Merkezli Dış Politika” yaklaşımını esas alarak, Türkiye’nin “Avrasyalaşma sürecindeki anahtar ülke rolüne” sıkça atıf yapacaktı. Ancak muhalefet lideriyken sergilediği duruş ile koalisyon ortağıyken iktidarda yapmaya muktedir olabildiği icraatlar örtüşmeyecekti. Ecevit, Türkiye ve Orta Asya arasındaki ilişkileri, çok boyutlu Türk dış politikasının bir parçası olarak görecek ve Avrupa Birliği ile ilişkileri yoğunlaştırmada, bu ilişkilerin önemine değinmekle yetinecekti. Bu makalede Ecevit’in Orta Asya politikalarına yön veren unsurlar değerlendirilmiştir. Muhalefet lideriyken geliştirmiş olduğu söylemlerle koalisyon ortağıyken yaptığı icraatlar içerik analizi yöntemiyle çözümlemeye tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bülent Ecevit, Orta Asya, İş Birliği, Avrasyalaşma, Bölge Merkezli Dış Politika

PDF Dosyası: Bülent Ecevit’in Orta Asya ve Azerbaycan Politikası: “Ne Turancılık Ne Şovenlik Tek Hedef İşbirliği”

Fahri TÜRK ve Emirhan KAYA
Türk-Alman İlişkileri Bağlamında Anadolu’da Alman Göçmenler: Amasya Örneği
56

Özet

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nin yasal teşvikleriyle Anadolu’ya nitelikli Alman göçmenler yerleştirilmeye başlanmıştır. Ekonomik gerekçelere dayalı olarak oluşturulan söz konusu göçmen politikası, diğer taraftan, Almanların muhtemel sömürgeci faaliyetlerine karşı tedbirli davranmayı gerekli kılmıştır. 1850’li yıllarda Amasya’ya yerleşen Alman kolonisi bu çerçevede önemli bir örnek teşkil etmektedir. Amasya’da özellikle ipek üretimi yapan Alman kolonisi, bu çalışmada Türk-Alman ilişkileri açısından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Diğer yandan bu çözümlemede Amasya örneği üzerinden, Osmanlı Devleti’nin dış müdahalelere karşı duyduğu hassasiyet ve iki toplum arasındaki kültürel uyumsuzluk gibi nedenlerden ötürü, Türkiye’ye Alman göçmen yerleştirme politikasının etkili sonuçlar doğurmadığı ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk-Alman İlişkileri, Amasya, Almanlar, Osmanlı Devleti, Göç

PDF Dosyası: Türk-Alman İlişkileri Bağlamında Anadolu’da Alman Göçmenler: Amasya Örneği

Taner KARAKUZU
Türkiye - Kırgızistan İlişkilerinde Yumuşak Güç: Türk Dili
74

Özet

Türkiye, 1991 yılında Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olmuştur. İki devlet arasında birçok alanda işbirliği imkânı bulunmaktadır. Yazında Türkiye-Kırgızistan ilişkileri genellikle ekonomi ve siyasi boyutlarıyla ele alınmaktadır. Bu çalışma “Türkiye Kırgızistan ilişkilerinde bir yumuşak güç aracı olarak Türk dili ne derece etkin kullanılmaktadır?” sorusuna cevap aramak amacıyla kaleme alınmıştır. Genel olarak birincil ve ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Bu bağlamda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşların çevrimiçi sayfalarından ulaşılan veriler nitel içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Bunun yanı sıra yazarın saha araştırmasında yapmış olduğu gözlemler ve mülakatlardan elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde yumuşak güç kavramı açıklanmıştır. İkinci kısımda ise kısaca Ankara-Bişkek ilişkilerine yer verilmiştir. Ardından Kırgızistan’da Türk dilinin Türkiye Kırgızistan ilişkilerinde oynadığı rol irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kırgızistan, Yumuşak Güç, Türk Dili

PDF Dosyası: Türkiye - Kırgızistan İlişkilerinde Yumuşak Güç: Türk Dili

Fatih ÖZGÜVEN
İran’ın Orta Asya Politikasında Yumuşak Güç: Tacikistan Örneği
90

Özet

Soğuk Savaş’ın sonra ermesi ile uluslararası ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştır. Önceden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kontrolünde olan coğrafyalarda güç boşlukları meydana gelmiş ve bunun sonucu olarak yeni bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. Bu süreçten Orta Asya Devletleri de etkilenmiştir. İran bu devletlerle ikili ilişkiler geliştirmesi gerektiğinin farkına varan devletlerden birisi olarak öne çıkmıştır. Tahran bu coğrafya ile olan ilişkilerini dilsel, tarihsel, kültürel ve dinsel alanlarda geliştirmeye çalışmıştır. Bu çalışma İran’ın Orta Asya ülkeleri ile geliştirmiş olduğu ilişkileri ‘‘yumuşak güç’’ kapsamında Tacikistan örneği üzerinden inceleyecektir.

Anahtar Kelimeler: İran, Yumuşak Güç, Tacikistan, Dil, Kültür

PDF Dosyası: İran’ın Orta Asya Politikasında Yumuşak Güç: Tacikistan Örneği

Interview
Prof. Dr. İbrahim S. CANBOLAT
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat ile Türk-Alman İlişkileri Üzerine Yapılan Söyleşi
107

Söyleşi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat ile Türk-Alman İlişkileri Üzerine Yapılan Söyleşi

Konuklar: Prof. Dr. İbrahim S. CANBOLAT

PDF Dosyası: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat ile Türk-Alman İlişkileri Üzerine Yapılan Söyleşi

Book Reviews
Yunus YOLDAŞ ve Özlem BECERİK YOLDAŞ
21. Yüzyılda Krizler: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler
112

Kitap Tahlili

21. Yüzyılda Krizler: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler, Der Yayınları, İstanbul, 2019, ISBN: 9753535892

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: 21. Yüzyılda Krizler: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler

Giray FİDAN
Cumhuriyet’in Çinli Misafirleri
116

Kitap Tahlili

Giray FİDAN, Cumhuriyet’in Çinli Misafirleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, ISBN: 978-605-2958-14-8.

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF File: Cumhuriyet’in Çinli Misafirleri

Muhammed Hüseyin MERCAN
Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşüşü İslami Hareketlerde Siyasi Kurumsallaşma Sorunu
118

Kitap Tahlili

Muhammed Hüseyin MERCAN, Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşüşü İslami Hareketlerde Siyasi Kurumsallaşma Sorunu, İlem Yayınları, İstanbul, 2019, ISBN: 6056900747

Yazar Adı: İlker LİMON, Taner KARAKUZU

PDF File: Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşüşü İslami Hareketlerde Siyasi Kurumsallaşma Sorunu

Editor

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya University

Editorial Board

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Middle East Technical University
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana University
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim University
Prof. Dr. Erol Esen, Mediterranean University
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington University
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller University
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido University
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia State University
Prof. Mujib Alam, Jamia Millia Islamia University
Assoc. Prof. Deniz Akagül, Lille University

English Language Editor

Assoc. Prof. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir University

German Language Editor

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University

Publication Coordinator

Lecturer Taner Karakuzu, Trakya University
Lecturer İlker Limon, Trakya University

Journal Owner

Prof. Dr. Fahri Türk

Internet Adviser

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

Contact

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Visitors Counter

Today 22

Yesterday 123

This Week 235

This Month 2724

All 123981

Electronic Journal of Political Sciences Studies is licensed under CC BY 4.0.