Yazdır
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi
Die Elektronische Zeitschrift für politikwissenschaftliche Studien
Electronic Journal of Political Science Studies
Haziran 2013 Cilt:4 Sayı:2
Juni 2013 Vol:4 Num:2
June 2013 Vol:4 No:2
Makale Adı: Kamu-Özel Ortaklığının Değişen Koşulları: Türkiye Örneği
Yazar Adı: Erol ESEN ve Ali ERDEM
Özet

1980 sonrası dönemde, neoliberal politikalar ışığında değişen ve dönüşen devletler, finansman yaratamama, etkin ve verimli yönetim gerçekleştirememe gibi gerekçelerle kamusal alandan çekilmekte ve her geçen gün daha da küçülmektedirler. Bu durumun arka planında daha küçük ve etkin bir devletin varlığı amaçlanmaktadır. Devletler, kamusal hizmetleri farklı yol ve yöntemler kullanarak özel sektöre devretmekte ya da özel sektör yönetim tekniklerini kamusal alana taşımaktadırlar. Kamusal hizmetlerin özel sektöre devri konusunda kullanılan en yaygın yollardan biri kamu-özel ortaklığı (KÖO) yapılanmalarıdır. Bu çalışmada kamu-özel ortaklığına değinilmekte ve Türkiye'deki mevcut yapı ana hatlarıyla ele alınmaktadır. Tüm çıkarımlar ışığında, Türkiye için kamu-özel ortaklığı yapılanmasına dair öneriler geliştirilmiştir. Çalışma, kamu-özel ortaklığı yapılarının, proje ömürlü basit ilişkilere dayalı olmadığını belirtmektedir.

 

Anahtar kavramlar: Ortaklık, Kamu Özel Ortaklığı, Risk Paylaşımı.

PDF Dosyası: Kamu-Özel Ortaklığının Değişen Koşulları: Türkiye Örneği